นโยบายการจัดซื้อจัดหา เพื่อการผลิตปาล์มอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

(Sustainable Palm Oil Sourcing Policy)

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐศาสตร์ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสังคม โดยเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะในส่วนต้นน้ำ จึงได้กำหนดนโยบายที่จะสนับสนุน และส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนปาล์ม โรงงานสกัด ผู้รวบรวมน้ำมัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน และเพื่อความชัดเจน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายจัดซื้อจัดหา น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และน้ำมันเมล็ดในปาล์ม (CPKO) ไว้ดังนี้

1)  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงกำหนดนโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

     1.1 การอนุรักษ์ป่า (No Deforestation)

น้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์ม ต้องไม่ได้มาจากสวนปาล์มน้ำมันที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่า ทั้งนี้บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด ไม่สนับสนุนการตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกพื้นที่ป่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561

 

     1.2 การดูแลพื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ (High Conservation Values: HCVs)

การเพาะปลูกปาล์มน้ำมันบนพื้นที่ที่มีโอกาสเป็นพื้นที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ (High Conservation Values: HCVs) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางชีววิทยา ระบบนิเวศ สังคม หรือวัฒนธรรม ต้องมีการประเมินอย่างเหมาะสม ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เชี่ยวชาญในการประเมินผล เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการอนุรักษ์พื้นที่เหล่านั้น ตลอดจนมีการติดตามผลกระทบต่อพื้นที่ดังกล่าว

 

     1.3 การดูแลพื้นที่ที่มีการเก็บกักคาร์บอนสูง (High Carbon Stock: HCS)

สวนปาล์มน้ำมันที่ปลูกต้องไม่ปลูกบนพื้นที่ที่มีการเก็บกักคาร์บอนสูง (High Carbon Stock: HCS) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระดับการสะสมคาร์บอนสูงกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ที่ดินที่เป็นทางเลือกเช่น ป่าที่มีความหนาแน่นสูง, ป่าที่มีความหนาแน่นปานกลาง, ป่าที่มีความหนาแน่นต่ำ, ป่าที่เพิ่งเกิดใหม่ ทั้งนี้สำหรับพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันเพาะปลูกใหม่ต้องได้รับการประเมิน High Carbon Stock Approach (HCSA) ก่อนดำเนินการเพาะปลูก และมีมาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการ

     1.4 การลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHGs)

บริษัทฯ สนับสนุนให้โรงงานสกัดดำเนินการเพื่อบริหารจัดการลดมลพิษ และร่วมดำเนินกิจกรรมกับเกษตรกร เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มในทิศทางที่สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHGs)

     1.5 การอนุรักษ์ป่าพรุ (No Development on Peat)

ไม่บุกรุก หรือเพาะปลูกปาล์มน้ำมันบนพื้นที่ป่าพรุ ด้วยเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งดูดซับ และกักเก็บ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญ รวมถึงเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ อย่างไรก็ตาม สำหรับการเพาะปลูกบนพื้นที่ป่าพรุเดิม ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ การจัดการที่ดีที่สุดสำหรับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันบนพื้นที่ป่าพรุ (Best Management Practices : BMPs) โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดการน้ำ การหลีกเลี่ยงการใช้ไฟ การใช้ปุ๋ย การทรุดตัวของดิน และพืชคลุมดิน

 

     1.6 การหลีกเลี่ยงการใช้ไฟเผา (Zero Burning)

บริษัทฯ สนับสนุนให้โรงงานสกัดกำหนดเป็นนโยบาย สนับสนุน และร่วมดำเนินกิจกรรมกับเกษตรกร เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงการใช้ไฟเผาทุกกรณี

2)  นโยบายด้านสังคม (Social Policy)

บริษัทฯ กำหนดนโยบายดูแลแรงงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกฎหมายระดับประเทศ และกฎหมายระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงสนับสนุนให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และ ผู้จัดหา ให้มีแนวปฏิบัติสอดคล้องกัน ดังนี้

 

     2.1 สิทธิมนุษยชน (Human Rights)

          2.1.1 เคารพ และยอมรับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของบุคคล และไม่เลือกปฏิบัติ หรือละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความจริงที่ว่า “มนุษย์ทุกคนควรเป็นอิสระและ
เท่าเทียมกัน และเราต้องเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของแต่ละบุคคล” โดยไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของชาติกำเนิด สัญชาติ สีผิว เชื้อชาติ ความเชื่อ ศาสนา บรรพบุรุษ สถานภาพสมรส เพศ อายุ ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ สถานที่เกิด สถานทางสังคม ความเชื่อในเรื่องการเมือง ดังนั้น บริษัทฯ จึงพัฒนาแนวทางการปฏิบัติต่อแรงงานตามมาตรฐาน มรท.8001 และ Sedex SMETA เพื่อให้เป็นไปตามหลักการสากลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) อีกทั้งใช้แนวปฏิบัติในการเคารพสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Framework and Guiding Principles on Business and Human Rights) หรือ UNGP โดยยึดมั่น 3 ประการ คือ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protect) การเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) และการเยียวยา (Remedy)

          2.1.2 เคารพ และยอมรับสิทธิของพนักงานทุกคนรวมทั้งพนักงานแบบสัญญาชั่วคราว และแรงงานต่างด้าว

 

     2.2 การดูแลแรงงาน (Labor)

          2.2.1 เคารพกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง

          2.2.2 สร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน และกำหนดเงื่อนไขการจ้างงาน ใช้ภาษาในเอกสารต่างๆ ที่แรงงานสามารถเข้าใจได้ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่มีต่อแรงงาน เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม และยุติธรรม เช่น วิธีการพิจารณาผลตอบแทน สวัสดิการ และความก้าวหน้าของแรงงานโดยการพิจารณาอย่างเป็นธรรม ไม่เอื้อผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เลือกปฏิบัติบนความแตกต่างทาง เพศ ชาติกำเนิด การแสดงออกทางเพศสภาพ หรือรสนิยมทางเพศ อายุ เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ความพิการ และสถานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

          2.2.3 ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติในการจ้างงาน ไม่กดขี่หรือเลือกปฏิบัติต่อแรงงาน

          2.2.4 สร้างกลไกในการรับข้อร้องเรียนของแรงงานหากเกิดการเลือกปฏิบัติ

          2.2.5 ไม่ใช้แรงงานบังคับ กักขังหน่วงเหนี่ยวแรงงาน รวมทั้งไม่ใช้แรงงานเด็ก

          2.2.6 เลี่ยงงานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพสำหรับกลุ่มเปราะบาง เช่น แรงงานสตรี หรือสตรีมีครรภ์

          2.2.7 ให้อิสรภาพในการรวมตัวของแรงงาน เรียกร้องสิทธิแรงงานต่างๆ ตามความเหมาะสม

          2.2.8 เปิดโอกาสให้แรงงานมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มซึ่งไม่ขัดต่อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และไม่เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ หรือผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของบริษัทฯ หากแรงงานมีการรวมกลุ่ม หรือสมาคมกับกลุ่มทางการเมือง บริษัทฯ ถือเป็นการตัดสินใจตามสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการสนับสนุนการรวมกลุ่มด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวไม่ว่าในระดับใด

     2.3 สิทธิในที่ดินทำกิน (Land Right)

          2.3.1 เคารพสิทธิในการถือครอง และสิทธิในการใช้ที่ดินที่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือตามสิทธิ์ทางจารีตที่ได้รับการยอมรับ และไม่มีข้อขัดแย้งจากชุมชนในท้องถิ่น

          2.3.2 เคารพสิทธิในที่ดินทำกิน และใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยได้รับความยินยอมโดยสมัครใจที่เป็นอิสระและได้รับข้อมูลล่วงหน้า (free, prior, and informed consent – FPIC)

 

     2.4 เกษตรกร (Oil Palm Farmers)

สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ของอุตสาหกรรมการผลิตปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

 

3) นโยบายติดตามสอบกลับแหล่งวัตถุดิบ (Traceability Policy)

บริษัทฯ จัดรวบรวมข้อมูลจากผู้ขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPO, CPKO) ที่ส่งมอบให้กับบริษัทฯ เพื่อจัดทำข้อมูลในการสอบกลับแหล่งวัตถุดิบ ที่มาของผลปาล์ม และน้ำมันปาล์มดิบ (CPO, CPKO) เพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดการตั้งแต่แหล่งเพาะปลูก และสนับสนุนให้โรงงานสกัด ผู้รวบรวมน้ำมันร่วมกันจัดทำข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สามารถบริหารได้อย่างเหมาะสม

4) นโยบายส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ยั่งยืน

     (Policy to Promote Oil Palm Farmers into Sustainable Practices)

บริษัทฯ สนับสนุนให้เกษตรกรปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยให้พัฒนาสู่กระบวนการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทาน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการที่สอดคล้องตามหลักการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน อีกทั้งสนับสนุนให้โรงสกัด และผู้รวมรวมน้ำมันในแนวคิดดังกล่าว

 

5) นโยบายการรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ (Complaints and Grievances)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายเปิดกว้างให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร้องเรียนได้ในทุกช่องทาง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะทั้งหมดผ่านกระบวนการที่โปร่งใส ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการแก้ไขต่อสาธารณะอย่างเปิดเผย

Sustainable Palm Oil Sourcing Policy

The company’s copyright documents shall not be copied or transmitted without permission —procurement policy for sustainable production in the supply chain.

Patum Vegetable Oil Co., Ltd is committed to developing the palm oil and palm oil industry to achieve economic sustainability along with environmental and social stewardship by recognizing the importance of stakeholder participation throughout the supply chain, especially in the upstream sector. Sustainable Palm Oil Sourcing Policy was set on the objective to support and promote oil palm farmers, millers, oil collectors and other stakeholders to be able to operate in a sustainable manner focusing on Crude Palm Oil (CPO) and Crude Palm Kernel Oil (CPKO).  For clarity, the policy details as follows:

1) Environmental Policy

The company pays great attention to environmental protection and natural resource conservation and focuses on these following areas.

 

     1.1 No Deforestation

Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernel Oil (CPKO) shall not be produced from oil palm plantations which have caused deforestation. The company does not support palm oil production which caused deforestation. January 1, 2018 is applied as cut-off date.

 

     1.2 High Conservation Values: HCVs

Palm oil plantation in areas with potential of High Conservation Values (HCVs), which are areas of biological, ecological, social or cultural value, must be properly assessed and evaluated by experts together with stakeholders to establish appropriate conservation guidelines as well as impact monitoring plan.

 

     1.3 High Carbon Stock: HCS

Oil palm plantations must not be proceeded on High Carbon Stock (HCS) areas, the areas with higher level of carbon sequestration e.g. High Density Forest, Medium Density Forest, Low Density Forest, Young Regenerating Forest. For new-planted oil palm plantations, High Carbon Stock Approach (HCSA) assessment needs to be taken prior to planting and have appropriate measures.

 

     1.4 Greenhouse Gas: GHGs

The company supports the extraction mills to manage their operations towards pollution reduction and participate in activities with farmers to improve palm oil production to the direction that can reduce GHG (Greenhouse Gas) emissions.

     1.5 No Development on Peat

Cultivation of oil palm on peatlands is unacceptable due to the fact that peatlands can absorb, store carbon dioxide and sustain a high range of habitats which is an important area of biodiversity including plant and animal species. For existing plantations on peatlands Best Management Practices (BMPs) for palm oil cultivation on peatlands should be applied especially with regard to water management, zero burning, fertilizer application, soil subsidence and ground cover plants.

 

     1.6 Zero Burning

The company supports the extraction mills to formulate a policy to support and participate in activities with farmers to develop guidelines to avoid the use of fire in their farm practices in all cases.

2) Social Policy

The company has the policy on labor by following national and all relevant local laws, including supporting palm oil mills, oil collectors to have consistent practices as follows:

 

     2.1 Human Rights

          2.1.1 Respect human rights without any violation or discrimination against anyone’s rights. The company believes in the principle, “Everyone should have freedom are equality, we shall respect the basic rights of individuals”. We respect and accept the rights of all employees, including temporary contract and foreign workers. Consequently, the company does not accept discrimination on national origin, nationality, religion, sexual orientation, marital status, gender identity, age, disability, social status, or political affiliation. Respect the equality of each person. Therefore, standard such as TLS8001 or Sedex SMETA has been implemented based on the principle of International principles related to human rights and has been applied according to the International Labor Organization’s international labor standards (ILO). Moreover, the United Nations Framework and Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) has been adopted by adhering to three principles, namely, protection of human rights (Protect), respect for human rights (Respect), and Remedy.

          2.1.2 Respect and accept the rights of all employees, including temporary contract and foreign workers.

     2.2 Labor

          2.2.1 Comply with all relevant labor laws and legislations;

          2.2.2 Establish and maintain working environment and conditions of employment to ensure that all employees are treated equally and fairly. The language which are understandable by all workers applied in all related documents including methodology guidelines for consideration of wages, welfare and career advancement with fair consideration by the principle of no discrimination based on any ground such as gender, gender expression or sexual orientation, age, language, religion, culture, disability, and economic status.

          2.2.3 Deny any form of racial discrimination, abuse, harassment and intimidation.

          2.2.4 Ensure mechanisms are in place for responding to employees’ complaints of discrimination.

          2.2.5 Prohibit forced, bonded and child labor;

          2.2.6 Avoid risk-to-health working condition for vulnerable groups of workers such as women or pregnant women by taking into account the safety of all labors considering suitable working condition that is not exposed to danger or at risk of adverse health effects.

          2.2.7 Provide freedom of labor, claims for various labor rights as appropriate.

          2.2.8 Provide freedom of association for all workers as long as it does not contravene business ethics or affects company’s image or economic performance. If workers are associated with political groups shall be deemed to be decisions based on individual rights. The company does not have any policy of support such a formation at any level.

     2.3 Land Right

          2.3.1 Respect Respect in land right, ownership and right to use, legally and customarily which has no conflict to the local community;

          2.3.2 Commit to the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) process with local communities in order to make proper agreed decision to operate on lands.

 

     2.4 Oil Palm Farmers

Support group formation of smallholders in the supply chain to strengthen and Sustainability Palm Oil.

3) Traceability Policy

The company collects information CPO and CPKO suppliers in order to make raw materials origin of palm fruit and crude palm oil (CPO, CPKO) traceable. The objective is to understand supply chain practices and be able to exercise sustainable measures properly.

4) Farmer Promotion and Smallholder Farmers Entering Sustainable Processes

The company supports oil palm farmers, particularly smallholders, together with extraction mills and collectors in developing a sustainable oil palm production. The aim is to raise awareness of the importance of farmers in the supply chain and to generate appropriate principles and guidelines of sustainable oil palm and palm oil production.

5) Complaints and Grievances

The company realizes the importance of stakeholders throughout the supply chain to our business operations. Any complaint and conflict from stakeholders are well taken in all channels through an open, transparent, and consultative process. The correction and disclosure are published to the public within appropriate time period.