บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด

เราสร้างความยั่งยืน

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม บริษัทให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม โดยร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องด้านต่างๆในอุตสาหกรรม และคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ กฎหมายและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง