ใบรับรองมาตรฐานสากล

ความปลอดภัยในการทำงาน  ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลชุมชน สังคม เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกมิติ ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการระดับสากลมากมาย