บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน หรือ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้งบุคคลที่เป็นคนไทย และชาวต่างชาติ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลอย่างถูกต้องปลอดภัยและใช้งานโดยสุจริต เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายไว้ดังนี้

  1. บริษัทฯ ให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด
  2. บริษัทฯ จะขอข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จําเป็นในการบริหาร การทําธุรกิจร่วมกัน หรือตามที่กฎหมาย หรือตามที่บริษัทฯ กําหนดเท่านั้น
  3. บริษัทฯ จัดให้มีการเก็บ รักษา ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรัดกุม เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และปกปิดเป็นความลับ
  4. บริษัทฯ กําหนดหน้าที่ของผู้เก็บข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้รักษา ผู้ใช้ ผู้อนุมัติการใช้ รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้รับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและใช้งานโดยสุจริต
  5. พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกคน มีสิทธิในการขอดู ตรวจสอบ และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ตลอด ตามระยะเวลาที่กำหนดในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นๆ  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอให้เจ้าของข้อมูลแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ร้องขอ
  6. กรณีที่บุคคล หรือหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานราชการ ต้องการทราบข้อมูลใดๆ ของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องาน หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน (อ้างอิงในเอกสารระเบียบการปฏิบัติงาน) โดยพิจารณาขออนุมัติจากผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน ห้ามเปิดเผยหรือให้ข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุมัติ และดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัด
  7. ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ เก็บไว้ตามนโยบายนี้ ถือว่าเป็นข้อมูลสําคัญในทางธุรกิจ บริษัทฯ จะเก็บรักษาเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินข้อมูลของบริษัทฯเอง ห้ามมิให้ผู้ใดทําการละเมิด เปิดเผย เข้าถึง หรือทําลาย ทําให้ข้อมูลเสียหาย หรือนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ที่ได้รับมอบหมายตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง จะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ ดําเนินคดีถึงที่สุด รวมถึงต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจํานวนตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
  8. การเก็บรักษา ใช้ การตรวจสอบ ทบทวน อนุมัติ หรือ ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้ ให้ทําเป็นความลับ และใช้ข้อมูลเท่าที่จําเป็น โดยหลักสุจริต และให้ถือว่าข้อมูลลับส่วนบุคคลนี้เป็น ข้อมูลลับในระดับสูงสุด

บริษัทฯ จึงขอให้พนักงานทุกคนศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายข้างต้นนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง มีการเก็บรักษา หรือใช้อย่างปลอดภัยตลอดเวลาที่ทํางานร่วมกันตลอดไป