ความยั่งยืนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

น้ำมันปาล์ม มีบทบาทอย่างยิ่งยวดในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด รวมไปถึง เชื้อเพลิงชีวภาพ ผลผลิตน้ำปาล์มนั้นคิดเป็น 35% จากผลผลิตน้ำมันพืชทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งเป็น สัดส่วนที่มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ น้ำมันพืชอื่นๆอีก 9 ชนิดในโลก พืชเศรษฐกิจ ที่ปลุกง่ายและปลูกได้ผลิตผลดีนี้ สร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิต ให้แก่เกษตรกรจำนวนมาก ในประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันปาล์มหลักของโลก คือ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศ อินโดนีเซีย ด้วยจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริโภค อาหาร เครื่องสำอาง พลังงาน และ สินค้าต่างๆที่ผลิตจาก หรือมีน้ำมันปาล์มเป็นส่วนประกอบนั้น เพิ่มขึ้นตามไปด้วย อัตราการเติบโตความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ ทำให้พ่อค้าผู้หวังผลกำไร ตัดไม้ทำลายป่า ทำลายระบบนิเวศธรรมชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์ม รวมไปถึง ละเมิดสิทธิแรงงานเด็ก การกระทำเหล่านี้สร้างภาพลักษณ์ในด้านลบให้แก่อุตสาหกรรมปาล์ม   

ในปี 2545 องค์กรสัตว์ป่าโลกสากล องค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และ นักลงทุนอุตสาหกรรมปาล์มได้จัดตั้งองค์กร RSPO ขึ้นเพื่อเป็น มาตรฐาน การผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบันนี้ มาตรฐาน RSPO เป็นที่รู้จักทั่วโลก และ มีผู้นำหลักการนี้ไปใช้เพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย เพื่อสนับสนุน ความยั่งยืน การส่งเสริมมาตรฐาน RSPO ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะส่งผลให้ น้ำปาล์มเป็น ยังคงเป็น น้ำมันพืชที่มั่นคงและต้องการในตลาดโลกอย่างแน่นอน