คุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิต ได้รับการรับรองจากสถานบันที่ทั่วโลกยอมรับ 24 ชม. ในการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการ PVO

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด

เราสร้างความยั่งยืน

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม บริษัทให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม โดยร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องด้านต่างๆในอุตสาหกรรม และคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ กฎหมายและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เทคโนโลยี ความรู้ น้ำมันพืชบริโภค การผลิตน้ำมันพืชที่ได้มาตรฐานสากลผ่านกรรมวิธี
โดยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ดีที่สุดของเรา
โอลีโอเคมี ผลิตภัณฑ์กลุ่มโอลิโอเคมีนั้นได้การขนานนามว่า
มาจากธุรกิจสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การทดลองและวิจัยการทำอาหาร
การทดสอบการปรุงวิธีการปรุงอาหารให้อร่อย.
อาหาร และ สูตรความอร่อย เทคโนโลยี นวตกรรมและเทคโนโลยีด้านการผลิต
และออกแบบสินค้า.