นโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืน

เป้าหมายที่สำคัญในด้านความยั่งยืน คือ การส่งมอบผลผลิตที่มาจากแหล่งผลิตและกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานให้ลูกค้า