ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมบริษัท

เราเชื่อใน “ค่านิยม” หลัก 3 ประการ:

  1. ซื่อสัตย์มีคุณธรรม  – Integrity
    ถือความสัตย์ทั้งกาย วาจา และใจ และบนพื้นฐานของคุณธรรม ในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพ การทำงานร่วมกับคู่ค้า และการทำงานร่วมกันในองค์กร
  2. ความเป็นมืออาชีพ – Professionalism
    ดำเนินงานด้วยความรู้ หลักวิทยาการ มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ   และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  3. ความรักในองค์กร  – Corporate Caring and Loyalty
    เชื่อถือศรัทธาและภาคภูมิใจในเกียรติและผลิตภัณฑ์ของบริษัท เห็น  ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทำงานอย่าง  สร้างสรรค์ ยึดหลักความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล