การตรวจรับรองความปลอดภัยวิศวกรรมในโรงงานตามกฎหมาย

ในโรงงานอุตสาหกรรมเราให้ความสำคัญด้านการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดด้านการตรวจรับรองความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรม เช่น การตรวจระบบไฟฟ้า, การตรวจเครน ตรวจ ปจ.1 ปจ.2, ตรวจระบบดับเพลิง ตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม , และ การตรวจสอบอาคารประจำปี

กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

การตรวจสอบระบบไฟฟ้า

กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550

  1. ผู้ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่2และ3ต้องมีแบบแปลนที่แสดงการติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานตาม ความเป็นจริง (as-built drawing) และรายการประกอบแบบแปลน โดยมีการรับรองจากวิศวกรหรือ บุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด
  2. ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าในโรงงานมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต้องดําเนินการแก้ไขแบบ แปลนดังกล่าว ให้ถูกต้องและมีการรับรองจากวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด
  3. วัสดุ อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่างๆ ของระบบไฟฟ้าในโรงงานต้องมีลักษณะและคุณสมบัติตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นที่ ยอมรับกัน โดยมีการรับรองจากวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด
  4. การใช้งานระบบไฟฟ้าในโรงงานต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือมาตรฐานที่ยอมรับกันหรือ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
  5. ต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจํา ทุกปีโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด โดยในการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องจัดให้มี เอกสารเป็นหลักฐานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
  6. การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานที่จัดอยู่ใน ประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยการนั้น และให้ถือว่าได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบดําเนินการตามข้อ 5 แล้ว
  7. ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ต้องจัดให้มีบุคลากร ประจําโรงงาน (คนงานและวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน) โดยต้องมีคุณสมบัติ จํานวน และ หน้าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการส่งรายชื่อบุคลากรประจําโรงงานให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วย
  8. ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดเก็บและรักษาแบบแปลนที่แสดงการติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานเอกสาร การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานประจําปี และเอกสารอื่นใด ตามกฎกระทรวงนี้ไว้ประจําโรงงาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่